ข่าวประกาศ สสอ.

การลงบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ

เรียน ผอ.รพ.สต.บ้านเทื่อม,โนนทอง,คำบง,บ้านม่วง,กลางใหญ่,เมืองพาน,ห้วยศิลาฯและบ้านค้อ

          ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามWeb link นี้ http://gishealth.moph.go.th/pcu  

ขอแสดงความนับถือ
นายมานิตย์  นิยมเหลา
ผู้ประสานงานปฐมภูมิ รพ.สต.ติดดาว อำเภอบ้านผือ

ขอเชิญประชุมรับทราบแนวทางการพัฒนา รพ.สต.ติดดาวปี61

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง /หัวหน้าPCU รพ.บ้านผือ
          ด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพปฐมภูมิ(รพ.สต.ติดดาว 5ดาว5ดี) คปสอ.บ้านผือ จะได้ทำการชี้แจงแนวทางการดำเนินการพัฒนา รพ.สต.5ดาว5ดี  ตามเกณฑ์ ปี2561เพื่อให้ รพ.สต./PCUผ่านเกณฑ์การประเมิน(ทั้งรพ.สต.ติดดาว และการประเมิน คปสอ.ปี2561)  จึงขอเชิญ ผอ.รพ.สต. หัวหน้าPCU และเจ้าหน้าที่ ทุกแห่ง รวมแห่งละ2ท่าน ( แห่งที่จะเข้ารับการประเมินปี61 สามารถเข้าร่วมได้รวม3ท่าน) เข้าประชุมรับฟังแนวทางการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว5ดาว5ดี ในวันที่17เมษายน2561 เวลา 08.30น. -16.30น. ณ ห้องประชุมร่มสตบรรณ รพ.บ้านผือ  และขอให้พิมพ์เอกสารคู่มือเกณฑ์ประเมินฯ มาด้วย
     จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ
นายมานิตย์ นิยมเหลา
ผู้ประสานงานคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว5ดาว5ดี คปสอ.บ้านผือ

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (หนังสือเชิญประชุม รพ.สต.ติดดาว.PDF)หนังสือเชิญประชุม รพ.สต.ติดดาว.PDF1068 kB2018-04-15 15:41

ขออนุญาตไปราชการประชุมSRRT21มี.ค.2561

ส่งขออนุญาตไปราชการประชุมSRRT 21 มี.ค.2561

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (IMG.pdf)IMG.pdf619 kB2018-03-19 15:45
Download this file (IMG_0001.pdf)IMG_0001.pdf556 kB2018-03-19 15:45
Download this file (IMG_0002.pdf)IMG_0002.pdf865 kB2018-03-19 15:46
Download this file (IMG_0003.pdf)IMG_0003.pdf824 kB2018-03-19 15:46

โครงสร้าง43แฟ้ม

โครงสร้าง43แฟ้ม เวอร์ชั่น2.3

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (43file_(2560-11-08)_V2.3.pdf)43file_(2560-11-08)_V2.3.pdf1256 kB2018-03-08 21:13

ขอเชิญประชุมการพัฒนาการจัดการฐานข้อมูล43แฟ้ม,QOFและเวชระเบียน

รียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง .หน.PCU รพ.บ้านผือ
          ขอเชิญ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในรพ.สต.และPCU แห่งละ 2คน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการระบบฐานข้อมูล 43แฟ้ม การจัดการตรวจสอบตัวชี้วัดQOF ปี2561 และการตรวจสอบเวชระเบียน ในวันที่ 8-9มีนาคม 2561 เวลา 08.30น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมร่มสัตบรรณ รพ.บ้านผือ ทั้งนี้ ให้นำคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรแกรม JHCISสำรองฐานข้อมูล และสะพานไฟ มาด้วย  รายละเอียดหนังสือเชิญตามเอกสารที่แนบ
                                                     

                                                   ขอแสดงความนับถือ                                                  

                                                  นายมานิตย์  นิยมเหลา
                                        ผรช.งานข้อมูลสารสนเทศ สสอ.บ้านผือ

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (จัดประชุมงานข้อมูล.jpg)จัดประชุมงานข้อมูล.jpg148 kB2018-03-05 21:35

ขอสรุปคะแนนประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาวปี61

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
   ขอความกรุณาส่งแบบสรุปคะแนนประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาวปี2561 ตามไฟล์ที่แนบ ให้กับผู้รับผิดชอบงาน ที่เมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ทั้งนี้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อที่จะได้สรุปและนำส่งจังหวัดต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

มานิตย์ นิยมเหลา
ผู้ประสานงาน รพ.สตติดดาว อ.บ้านผือ

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (ประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว61.xls)ประเมินตนเอง รพ.สต.ติดดาว61.xls41 kB2018-02-08 21:28

ขอแจ้งกำหนดการโครงการ Active Finding Cataractและ โครงการผ่าตัดต้อกระจก ปีงบประมาณ 2561

เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง
                                ด้วย คปสอ.บ้านผือ ขอแจ้งกำหนดการ โครงการ Active Finding Cataract และโครงการผ่าตัดต้อกระจก ปีงบประมาณ 2561 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (โครงการActive Finding Cataract.pdf)โครงการActive Finding Cataract.pdf563 kB2018-01-22 14:48