ทำเนียบจนท.รพ.สต.โนนทอง


นายประชิต  ประทุมชาติ

ผู้อำนวยการ รพ.สต.
   
นายวัชรินทร์  ศรีหาภูธร        นางสาวศศิมาพร คำแสง
              นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ    พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ                                  
  

นางสาวจิตลดา พระสาวงค์       นางสาวศศิมาพร คำแสง
                         นักวิชาการสาธารณสุข     เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข                                     

       
 นางทัศนีย์ อินทร์เบ้า         นางกิ่งกาญจน์ สุนทโรจน์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธาณณสุข     ผู้ช่วยเจ้าหน้าทีสาธารณสุข      ..............................
นายจริยา  จันทร์อัมพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข