ทำเนียบจนท.สสอ.บ้านผือ


1.นายปราโมทย์  มาตย์สุริย์
สาธารณสุขอำเภอบ้านผือ

                     
2.นางสมปอง  พรหมพลจร                        3.นางวันเพ็ญ  ใจซื่อ
    ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(บริหาร)            ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ(วิชาการ)


4.นางกุศล  พรมทอง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


5.นายสุรัตน์  กัณหา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


6.นางสาวลลิตา  อุผา

พนักงานการเงินและบัญชี