ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

               ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน เมษายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุเชื่อเพลิงและหล่อลื่น เดือน เมษายน ๒๕๖๑ จำนวน ๒๔๘.๘๕ ลิตร ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ หจก.ดาวณัฏฐชัยบริการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง