ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑๗.๗๔ ลิตร ผู้ได้รับการคัดเลือกได้แก่ หจก.ดาวณัฏฐชัยบริการ โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๓๗๐.๐๐ บาท   (เก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง