แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วงมาตรฐาน จำนวน ๒ ชุด(สำหรับบันทึกข้อมูลผู้มารับบริการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นายไสว ชัยประโคม 568
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด ๑๑๐ ซี.ซี. แบบเกียร์ธรรมดา ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตามแบบนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย นายไสว ชัยประโคม 545
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย กุศล พรมทอง 459
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าป้ายไวนิลรณรงค์/ป้ายสติ๊กติดไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย กุศล พรมทอง 399
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.รพ.สต.เมืองพาน เขียนโดย ทองจันทร์ ชิยางคะบุตร 538
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นทำแผล รพ.สต.กลางใหญ่ เขียนโดย ลักขณา 485
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมอาคารจุดคัดกรองผู้ป่วย รพ.สต.กลางใหญ่ เขียนโดย ลักขณา 746
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งพื้น รพ.สต.บ้านกลางใหญ่ เขียนโดย ลักขณา 728
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ฉลากยา รพ.สต.บ้านกลางใหญ่ เขียนโดย ลักขณา 608
ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำบง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงยานพาหนะ รพ.สต.คำบง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เขียนโดย เฉลิมพล พรมนาไร่ 352