กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี

ปีงบประมาณ 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคารพ.สต.บ้านค้อ 2 ด้าน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา 2 ด้าน รพ.สต.บ้านค้อ

                 ตามประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคารพ.สต. 2 ด้าน โดยวิธีเจาะจงนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิจิตร อวนอ่อน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 97,830 บาท(เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงรายละเอียดตามที่แนบมา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตามแบบนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตามแบบนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง ต.หนองแวง ได้มีโครงการ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตามแบบนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร รพ.สต.หนองแวง ด้วยวัสดุมุงหลังคาเมทัลซีทตามแบบนายช่างโยธา(๓๐.๑๕.๑๕.๐๐ ) จำนวน ๑ แห่ง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายชงคุณ พลเยี่ยม โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่    ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

   
   
 

 

(นายไสว ชัยประโคม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมหลังคา 2 ด้าน รพ.สต.บ้านค้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา 2 ด้าน รพ.สต.บ้านค้อ

                 ตามประกาศโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้มีโครงการ จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคารพ.สต. 2 ด้าน โดยวิธีเจาะจงนั้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายพิจิตร อวนอ่อน โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 97,830 บาท(เก้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน)รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งปวงรายละเอียดตามที่แนบมา

รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ในหน่วยงานและผลประโยชน์ทับซ้อน

Attachments:
FileFile sizeCreated
Download this file (002.jpg)002.jpg414 kB2018-04-26 16:25
Download this file (003.jpg)003.jpg472 kB2018-04-26 16:25
Download this file (004.jpg)004.jpg285 kB2018-04-26 16:25
Download this file (005.jpg)005.jpg777 kB2018-04-26 16:25